Šta je to ‘noćni namaz’?

Noćni namaz je namaz koji se može obaviti nakon jacije namaza pa sve do sabah namaza. Najbolje i najpreporučenije vrijeme za njegovo obavljanje jeste u zadnjoj trećini noći, to je Allahovo odabrano vrijeme tokom svake noći, a vjerodostojno je došlo u hadisu kojeg prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Naš Gospodar, tebareke ve te’ala, spušta se svake noći na najniže nebo kada preostane zadnja trećina noći, govoreći: ‘Ima li ko da Me doziva, pa da mu se odazovem? Ima li ko da traži od Mene, pa da mu podarim? Ima li ko da traži oprosta od Mene, pa da mu oprostim?”’ (Sahihul-Buhari, 1145, 7494; Sahih Muslim, 758; Sunen Ebi Davud, 1315, 4733; Sunen Tirmizi, 3498; Sunen Ibn Madže, 1428; El-Edebul-Mufred, 753, i mnogi drugi.)

Značaj noćnog namaza:

  • Značaj noćnog namaza u Kur’anu:

Uzvišeni Allah kaže: ”Bokovi njihovi se postelja lišavaju i oni se Gospodaru svome iz straha i želje klanjaju, a dio onoga što im Mi dajemo udjeljuju. I niko ne zna, kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.” (Es-Sedžde, 16-17.)

Opisujući robove koji Mu istinski robuju, Uzvišeni Allah kaže: ”Noću su samo malo spavali, i u praskozorje oprost od grijeha molili.” (Ez-Zarijat, 17-18.)

Uzvišeni Allah, na drugom mjestu kaže: ”…i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na tle padajući i stojeći.” (El-Furkan, 64.)

 

  • Značaj noćnog namaza u Hadisu:

Zaista je velik broj hadisa koji govori o noćnom namazu, navest ćemo samo neke:

Prenosi Abdullah ibn Amr, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Allahu najdraži post je Davudov post, on bi postio jedan dan ali ne i sljedeći. A od namaza, Allahu najdraži je Davudov namaz, on bi prespavao jednu polovinu noći, klanjao bi jednu trećinu noći, pa bi prespavao jednu šestinu noći.” (Sunen Ibn Madže, 1712.)

Prenosi Masruk: ”Upitao sam Aišu, radijallahu anha: ‘Koje je djelo bilo najdraže

Allahovom Poslaniku?” A ona je rekla: ”Ono u kojem se ustraje.” Onda sam pitao: ”A u koje doba noći bi ustajao (za noćni namaz)?” Rekla je: ”Ustajao bi kada bi čuo kukuritanje pijetla (u zadnjoj trećini noći).” (Sahihul-Buhari, 6461.)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Da znam da mom Ummetu ne bi bilo teško, naredio bih vam da odgađate jaciju sve do zadnje trećine noći, ili polovine.” (Džami’ut-Tirmizi, 167.)

Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”…najbolji namaz nakon obaveznog (farz) namaza je noćni namaz.” (Muslim, 1246,

1167; Rijadus-Salihin, 256, 177.)

 

  •  Značaj noćnog namaza kod naših ispravnih prethodnika:

Ebu Galib kazuje da je vidio Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, kada je došao u Mekku da klanja noćni namaz, pa mu se Abdullah ibn Omer obratio riječima: ”Ebu Galibe, zar nećeš ustati i klanjati učeći barem trećinu Kur’ana?” Ebu Galib ga je začuđeno upitao: ”Ebu Abdurrahmane, uskoro će sabah namaz, pa kako da proučim trećinu

Kur’ana?” Ibn Omer je odgovorio: ”Zar sura El-Ihlas ne vrijedi kao trećina Kur’ana?” (EzZuhd, str. 238.)

Nafi prenosi da je Ibn Omer, radijallahu anhuma, mnogo klanjao noću. Ponekad bi Nafi stajao pored vrata i čuo bi većinu onoga što bi Ibn Omer učio u namazu, a ponekad bi Ibn Omer upitao Nafija da li je nastupilo vrijeme sabah namaza, pa ako bi nastupilo, on bi sjeo i tražio bi oprost od Milostivog Allaha. (Et-Tehedždžud vel-Kijamul-lejl, str. 158.)

Abdullah ibn Ebu Mulejka, rekao je: ”Putovao sam sa Abdullahom ibn Abbasom, radijallahu anhuma, od Medine do Mekke, a on bi pola noći provodio u namazu.” (Ez-Zuhd li-Ebu Davud, str. 336.)

Vehb ibn Munebbih, rahimehullah, rekao je: ”Noćni namaz je ponos poniženog i čast obeščašćenog, a post udaljava postača od požuda. I znaj da vjernik neće naći smiraj sve dok ne uđe u Džennet.” (Et-Tehedždžud vel-Kijamul-lejl, str. 24.)

Osman ibn Ata El-Horasani prenosi da je čuo svog oca Ataa kako kaže: ”Noćni namaz je život za tijelo, svjetlost za srce, vid za oči i snaga za tijelo. Kada čovjek ustane da klanja noćni namaz, tog dana bude sretan, a kada ga savlada san i ne klanja noću ništa, tada se probudi tužan i slomljenog srca, kao da je sve izgubio, a ne zna da je te noći izgubio nešto najkorisnije.” (Et-Tehedždžud vel-Kijamul-lejl, str. 170.)

Katada je rekao: ”Licemjer je onaj koji rijetko koju noć provodi u namazu.” (Hil’jetul-Evlija, 2/338)

Ibn Ebu Zinad prenosi od svog oca da je rekao: ”Nisam otišao u Poslanikovu džamiju prije nego što bi nastupilo vrijeme sabah namaza, a da u kućama pored kojih bih prolazio nisam čuo učenje Kur’ana.” (Et-Tehedždžud vel-Kijamul-lejl, str. 174.)

Kada bi nastupila noć, Omer ibn Zerr govorio bi: ”Došla je noć koje se mnogi boje.

Tako mi Allaha, preče je da se Allaha boje.” (Hil’jetul-Evlija, 5/111.)

Sabit El-Bunani rekao je: ”Ne postoji ništa draže mom srcu od noćnog namaza.” (Sifetus-Safva, 3/262.)

Ebu Sulejman je rekao: ”Oni koji noć provode u namazu više uživaju od onih koji svoje vrijeme provode u igri i zabavi. I da nije noći, ne bih poželio da ostanem na dunjaluku nijednog trena.” (El-Ihja, 1/423.)

Fudajl ibn Ijad, rekao je: ”Kada započnem noć učeći Kur’an, mislim da je dugo vremena do sabaha. A kada čujem sabahski ezan, shvatim da nisam stigao proučiti šta sam namjeravao.” (El-Ihja, 1/420.)

Hasan El-Basri je upitan zašto oni koji provode noć klanjajući imaju najljepša lica, pa je rekao: ”Zato što su se oni u tami okrenuli svjetlosti Milostivog, pa ih je On odjenuo Svojom svjetlošću.” (El-Ihja, 1/220.)

Abdurrahman ibn Jezid kazuje da je jednom prilikom sa Ataom i drugim prijateljima bio na putovanju. Ata bi noć provodio u namazu, zatim bi provirio iz šatora i povikao: ”Abdurrahmane, Hišame, o ti i ti, noćni namaz i post doista su lakši od pijenja vrele vode, nošenja željeza, i jedenja Zekkuma (džehennemske kazne).” (Sijeru a’lamin-nubela, 6/143.)      Kada bi Tavus legao u postelju, prevrtao bi se sve dok ne bi ustao i počeo klanjati namaz. Klanjao bi sve do sabaha, a potom bi rekao: ”Doista razmišljanje o džehennemskoj vatri otklanja pospanost.” (El-Ihja, 1/420.)

Sufjan Es-Sevri, rahimehullah, rekao bi: ”Najviše se radujem nastupanju noći.” (Musned Ibni Džad, str. 284.)

Revh je upitao Abida na koji se način čovjek može podstaći i šta će mu pomoći da ustaje na noćni namaz, pa je Abid rekao: ”Tako što će se sjetiti dugog stajanja pred svojim

Gospodarom na Dan kada neće govoriti niti će mu se dozvoliti da se pravda.” (El-Emali, 1/207.)

Ebu Ishak Es-Sebii rekao je: ”Danas kada mi je zdravlje oslabilo i kada sam ostario, na noćnom namazu proučim samo El-Bekaru i Alu-Imran.” (Et-Tehedždžud vel-Kijamul-lejl, str. 96.)

Dakle neki od naših prethodnika, Allah neka je zadovoljan sa njima, bi klanjali trećinu noći, neki polovinu, a neki i četvrtinu, a neki i čitavu noć, a neki petinu, i tako dalje. A koliko mi noći provedemo u namazu? A i ako provodimo, koliko je provedemo u namazu?

Molimo Allaha da nam popravi stanje!

Jedan učenjak je rekao: ”Zastao sam malo razmišljajući o namazu u posljednjoj trećini noći i došao do zanimljivih zaključaka:

-Na obavezni namaz poziva se ljudskim glasom (ezanom), a na namaz u posljednjoj trećini noći poziva Gospodar ljudi.

-Poziv (ezan) za obavezne namaze čuje svaki čovjek, a poziv za dobrovoljni namaz u posljednjoj trećini noći čuju samo odabrani ljudi.

-Poziv za obavezne namaze glasi: ”Dođite na namaz; Dođite na spas”, a poziv za namaz u zadnjoj trećini noći glasi: ”Ima li koga da zatraži, pa da mu uslišim…”

-Obavezne namaze obavlja veliki broj muslimana, dok noćni namaz obavljaju samo oni koje Allah odabere.

-Obavezne namaze nekada obavljaju i licemjeri, dok noćni namaz obavljaju samo oni koje Allah odabere.

-Klanjajući obavezne namaze, čovjeku se desi da u toku tih namaza razmišlja o dunjalučkim stvarima ili mu šejtan ubacuje vesvesu, dok onaj koji ustrajno klanja noćni namaz prekine vezu sa dunjalukom i samo o Ahiretu razmišlja.

-Nekada čovjek ode u džamiju da klanja farz da bi se susreo sa nekim i popričao o ovodunjalučkim stvarima, dok onaj koji obavlja noćni namaz razgovara samo sa Allahom, samo se Njemu jada, i samo od Njega traži.

-Dova u obaveznim namazima možda bude primljena, a možda ne, dok je Uzvišeni obećao da će uslišati molbe onome koji ga zamoli u posljednjoj trećini noći: ”Ima li koga da traži, da mu udovoljim…”

-Na posljetku, namaz u posljednjoj trećini noći, Uzvišeni Gospodar ne dozvoljava svakome da ga obavlja, osim odabranicima čije dove i molbe želi da čuje On, Gospodar svih svjetova, pa sve čestitke onima kojima je Uzvišeni dopustio da ga mole, da stoje pred Njim dok drugi spavaju! (Lađa Mudrosti, str. 75.)

Odlučimo se dakle, od ove noći početi! Obećati Uzvišenom Gospodaru da ćemo ustrajati, a On je obećao da će nas milošću Svojom obasipati, da će se našim dovama odazivati, i naše potrebe zakrijepiti, onako kako Njemu samo dolikuje, Uzvišen neka je Allah i najdalji od svih manjkavosti

Priredio: Ali Ujkašević

 

Dozvoljeno je preuzimanje autorskog teksta uz obavezno navođenja izvora tenvir.org u  jednoj u  od prve tri rečenice, kao i na kraju teksta. Korišćenje materijala uz nepoštovanje bilo kog od pomenutih pravila smatraće se kršenjem autorskih prava i podlježe zakonskoj odgovornosti.

Podijelite objavu